Kasutajaliides

Keele valik

Keelelingid on Korpi akna paremas ülemises nurgas. Eestikeelse KORPi kasutuskeelteks on eesti, rootsi, inglise ja vene. Hammasratta ikoon nende kõrval varjab linke Korpi lühikirjeldusele, Korpi rootsikeelsele märgendamise laborile ja tulevikus realiseeritavale sisselogimise võimalusele.

_images/keelelingid.png

Keele valimine Korpis.

Korpuste valik

Erikeelsed ja eesti keele eri tasandil märgendatud korpused on jagatud Korpis vahelehekülgedeks: ülemises vasakus nurgas saab valida EstNTLK vahendite abil automaatanalüüsitud tänapäevaste tekstide (Koondkorpus ja Eesti veeb 2013) ning käsitsi morfoloogiliselt ühestatud korpuse, võro- ja vadjakeelse korpuse vahel.

Korpusele kursoriga osutades näeb selle lühikirjeldust. Kirjeldus näitab sõnede arvu (sisaldab ka kirjavahemärke), lausete arvu, korpuse viimase uuendamise kuupäeva ja seda, kas korpus toetab laiendatud konteksti otsingut.

Kummagi vaheakna ülemises pooles vasakul on korpuste valiku lingid. Vaikimisi on valitud kõik korpused. Hiireklõps avab korpuste akna, milles on võimalik valikut kitsendada.

_images/korpustevalik.png

Korpuste valimine Korpis.

Korpusele kursoriga osutades näeb selle lühikirjeldust. Kirjeldus näitab sõnede arvu (sisaldab ka kirjavahemärke), lausete arvu, korpuse viimase uuendamise kuupäeva ja seda, kas korpus toetab laiendatud konteksti otsingut.

Päringu liigid ja päringutulemuse esitamine

Korpis on kolm päringu liiki: liht-, laiendatud ja edasijõudnuile. Päringu liiki saab valida, klikkides vastaval vahelehel.

Laiendatud päring võimaldab otsida mitme sõna kaupa ning kasutada morfoloogilisi kategooriaid ja loogikaoperaatoreid.

Edasijõudnute päringus saab kasutada CQP-päringu käsuridu.

Sõnapildi funktsioon toimib vaid lihtpäringu puhul ja on praeguses KORPi eestikeelses versioonis realiseerimata.

Otsingu tulemused on vaikimisi esitatud lehel 25 tabamuse kaupa korpusetekstides esinemise järjekorras. Soovi korral saab sätteid muuta väljadel “tabamusi lehel” ja “sorteeri korpuse sees”.

Vaikimisi väljastab Korp tulemusi formaadis “KWIC” (keyword-in-context, märksõna kontekstis). Leheküljel on konkordantsid; klikk sõna peal avab lehe paremal poolel selle sõna info korpuses: allikas, allikaviited ja sõna morfoloogilised tunnused.

Laiendatud konteksti võimaldavate korpuste puhul on võimalik näha ka lausest laiemat sõnakasutuste konteksti, selleks on link “näita konteksti” konkordantside kohal.

Lihtotsing

Lihtotsingu väljale saab sisestada otsitavat sõnavormi. Korp otsib järjendeid, mis esinevad korpus(t)es täpselt sellisel kujul nagu sisestatud:

Otsingu ma puhul leiab Korp kõik väikse algustähega algavad 1. isiku ainsuse asesõnad nimetavas käändes, nt Vaevalt et ma sinna oleks sattunud.

_images/lihtnema_downcase.png

Lihtotsing: „ma“

Otsingu Ma puhul leiab kõik lausealguselised suure algustähega algavad 1. isiku ainsuse asesõnad nimetavas, nt Ma annan vene keele ja matemaatika tunde.

_images/lihtnema_upcase.png

Lihtotsing: „Ma“

Otsingu ma puhul koos linnukesega “tõstutundetu” leiab nii “ma” kui “Ma” esinemisjuhud:

_images/lihtnema_nocase.png

Lihtotsing: „ma“ tõstutundetu

“ma”-o Otsingu ma puhul koos linnukesega “algusosa” leiab kõik “ma”-osisega algavad sõnavormid, linnukesega “lõpuosa” leiab kõik “ma”-osisega lõppevad sõnavormid. Nt maa, mammuteid, mattus; Džomolungma, firma, hilisema.

_images/lihtnema_algusjaots.png

Lihtotsing: „ma“ ka algusosa ja ka lõpuosa

Laiendatud otsing

See otsinguliik võimaldab otsida mitme üksuse lauses: nt sõna ja sõna, sõna ja kirjavahemärk, allikaandmed ja märgendatud andmed. Laiendatud otsing võimaldab kasutada kõiki korpuses märgendatud kategooriaid ja ka allikaviiteid.

Heleroheline otsingukast võimaldab valida otsinguks sõna, morfoloogilise kategooria või allikaviite ning neid omavahel kombineerida. Abiks on loogikaoperaatorid JA ja VÕI.

Laiendatud otsingu näide 1:

Otsime konstruktsiooni, milles umbisikuline tegusõna esineb lauses koos isikulise asesõnaga “mina, sina, meie või teie” alaltütlevas või alalütlevas käändes.

Selleks täidame kaks otsingukasti:

  1. otsingukast: algvorm “mina” (hõlmab mitmuse paradigmas ka “meie”-vorme) VÕI algvorm “sina” (hõlmab mitmuse paradigmas ka “teie”-vorme) JA kääne “alaltütlev” VÕI “alalütlev”
  2. otsingukast: tegumood “umbisikuline” ulatus: otsi lauses
_images/laiendatud_masa_umbisik.png

Saame tulemuseks laused, milles sisalduvad konstruktsioonid “minult küsiti”, “minult küsitaks”, “minult oodati”, “olid minult röövitud”, “oli meil oodatud” ja “teilt nõutakse”.

Kui otsustame asesõna ja tegusõna järjekorda lauses vahetada, siis tõmbame 2. otsingukasti hiirega 1. otsingukasti ette ning kordame otsingut:

  1. otsingukast: tegumood “umbisikuline”
  2. otsingukast: algvorm “mina” (hõlmab mitmuse paradigmas ka “meie”-vorme) VÕI algvorm “sina” (hõlmab mitmuse paradigmas ka “teie”-vorme) JA kääne “alaltütlev” VÕI “alalütlev” ulatus: otsi lauses
_images/laiendatud_umbisik_masa.png

Otsingu tulemuseks saame vastupidise sõnajärjega laused.